top of page

Storgtata 13, Kattepina

Av Knut Thorvaldsen

Gården hadde i ved første matrikkel i 1765 nr. 6 i Storgt. Fra 1767 Storgt. 2, så nr. 6 igjen fra ca. 1840 og i 1894 hadde den Storgt. 13 som den har til den ble revet i 1910.

 

Gården Kattepina lå der hvor Tivoli kino var. Kattepina, matr. 2 var den første gården på østsiden av Storgaten i første del av 1700 tallet. På den andre siden av gaten lå matr.1, den såkaldte Færdengården, dens eiendom gikk fra nordre jernbaneovergang helt opp til Brehmergården.

Kattepina var en meget gammel gård og nevnes med dette navn første gang i 1715 da Hans Thaulow solgte den. Navnet Kattepina har det ikke vært mulig å finne noen forklaring på. Det har vært skrevet flere forklaringer på navnet som ikke har vært riktige. En har vært at den kom fra Dillingøya hvor det i 1723 lå en gård med dette navnet, men siden gården allerede i 1715 i Moss hadde dette navnet kan det ikke være slik. En annen forklaring er at kokk Johan Ulrich Rummelhoff satt i fangenskap i England og ble straffet med katt (en slags pisk) men han eide den så sent som i 1791, så slik var det heller ikke.

I 1838 forlenget smed Niels Andersen gården i den øvre enden som ses godt på bildet av gården. Han kjøpte da en del av nabotomten. Gården ble revet i 1910 av murmester Lars Erik Mikkelsen som bygde en murgård på tomten. Denne ble solgt Moss kommune som innredet den i 1918 til Tivoli kino.

Kattepina 1.jpg

På bildet av Kattepina ser vi den delen av huset som er påbygd på oversiden av gatelykten.

Det opprinnelige huset hadde bare 4 fag små vinduer med grønt glass.

Forrige auksjonsdirektør Hans Thaulows skjøte til Svend Andersen på et ham tilhørende hus like overfor Halvor Knudsens iboende hus, kaldet Kattepina med fri tomt.

Datert 22. mars 1715.   (Moss p.reg. 1, side 14)

 

Branntakst 1765. Storgt. 6.

Christopher Larsen fraktemann er eier og beboer.

1. En frambygning med stue, kjøkken og Cammers                                                  100 rdl.

1. En liten bygning med vedbod og skur                                                                     10 rdl.

 

Branntakst 1767, Storgt. 2, nytt nr.

Ole Andersen er eier og dragon Hans Willadsen er leier.

En bygning av stuekammer og kjøkken                                                                     120 rdl.

 

Branntakst 1777, Storgt. 2.

Ole Andersen er eier og huset er ledig.

Takst som før med verdi                                                                                             110 rdl.

 

Branntakst 1787. Storgt. 2.

John Thoresen var eier og beboddes av skredder Jørgen Frost Moestuen

En frambygning av tømmer opsadt, en etage og bordkledt og mahlet, Steentegl paa taget belagt. Bestaaende av en stue med een jern kakkel ovn og et kjøken med skorsten og bagerovn og udi hvilken bygning 4 fag smaa vinduer, hvorhos med det forbemeldte kammer er et lidet ? eller bord skuur i alt under et tak og med teglsteen belagt, hvilken bygning saaledes som beskreven  ????stemning ble taxeret for                                                                                                      110 rdl.

 

John Thorsen graver mødte ved formueskatten 1889 og Angav sin Formue i det høieste til at være, hans Gield fradraget den Summa 200 Rdr., og hans Næring og Indtægt i all set eene Aar med det andet beregnet Aarlig 60 Rdl.

 

John Thoresen gravers skjøte til matros Johan Ulrich Rummelhoff på Kattepina, Storgt. 2 for 130 rdl.

J.U.Rummelhoff underskrev med påholden penn. Datert 19. juli 1791.  (Moss b.p.reg. 2, side 51) (Moss b.p.b. 2, fol 221a)

 

Ved folketellingen 1801 for Storgt. 2, Kattepina bodde og eide utkommandert matros Johan Ulrich Rummelhoff (40) år der med sin kone Trone Maria Nielsdtr. Blomberg (44år) og barna Johan Ulrich (9), Niels Henrich (1), Karine Mathea (11) og Anne Maria (6). Der bodde også Mathias Pedersen(57år) som levde av håndarbeide i huset og hans kone Ingebor Marie Hansdtr. (68) Johan Ulrich Rummelhoff var kokk på handelsskipet «Prince Frederick» som ble tatt av engelskmennene 8. august 1807 ved Nore. Han satt flere år i engelsk fangenskap om bord i fangeskipet «Chatham» som lå ved munningen til Themsen. Han ble utvekslet til Danmark 22. mars 1809 sammen med flere fra Moss.

Det var nok ikke enkelt for Trone Maria med 4 barn å greie seg når mannen satt i fangenskap i England og i 1808 måtte hun ta opp et lån på 20 rd. i Moss Fattigkasse til 4 % rente.

 

Storgt. 2, nytt nr. Storgt. 6.

5. november 1836. Johan Ulrich Rummelhoffs skjøte til smed Niels Andersen for 200 spd. datert 1. november 1836. (Moss b. p.reg. III-I) (Moss b.p.b. 4, fol. 373c)

 

18. mai1838 kjøpte han en del av løkken nr. 2 (senere matr. 311) mot å betale en årlig leie på 2 spd. 24 sk. Denne ble løst ut i 1910 mot å betale kr. 500. I 1838 ble den nordre delen av gården bygget.

 

1.juli 1842. Auksjonsskjøte av 1. september 1841 fra Niels Andersen til Michael Johannessen (Frakkestad) på sin eiendom for kjøpesummen 200 Spd.

(Moss b. p.reg. III-1), (Moss b.p.b. 5, fol. 80)

 

Skjøte av 10. desember 1855 fra Michael Johannessen til Jens Christian Andreassen for kjøpesummen der hefter ved en årlig avgift på 66 Spd. Som betales med en månedlig sum 5Spd. 6 sk., førrste gang 12. januar 1658. (Moss p.reg. IV-!, side 6) (Moss b.p.b. nr. 6, side 200)

 

Skjøte av 8. Mai 1868 fra Jens Christian Andreassen til Michael Johannessen for kjøpesummen 330 spd. (Moss b. p.reg. III-1,) (Moss b.p.b. nr.79, s. 70a)

 

Ved folketellingen 1875 bodde eieren Michael Johannessen, ugift og født i Våler i 1805. Her bodde også den senere eieren Petter Christian Olsen Staal, matros og født i 1838 sammen med konen Anne Helene Johnsen og barna Johanne Mathilde, Nanna Olava, Nanna Petrine og Johan Emil. Det var også 14 andre leieboere.

 

Skjøte av 22. januar 1881 fra Michael Johannessen til Petter Olsen Staal for en kjøpesum der bestod i at selgeren beholdt til beboelse et litet kammer, tilberedt kost, renhold, pleie og oppvarting samt 4 – fire kroner ukentlig så lenge han lever. Det var beregnet til en 5 årig verdi av 3132 kr. Er tilføyet: Selgeren har fraskrevet ?? for de ?? ytelser (meget utydelig). Dette var nok fordi Michael Johannessen var død.

(Moss b.p.reg. III-1) (Moss b.p.b. nr. 9, s,36a)

 

Matr. Nr. 6 i Storgt. I 1884 var Petter Olsen Staal eier. Gården var da branntaksert til kr.1560 og skattetakst kr. 2800.

 

I 1893 hadde gården fått nr. 13 i Storgata.

 

Skjøte av 22. februar 1901 fra Petter Olsen Staals enke og arvinger til bødtker Peter Christoffersen for kr. 1000. (Moss b.p.reg. VI, side 13) (Moss b.p.b. nr. 12, side 75a)

 

Skjøte av 21. mai 1910 fra Peder Christoffersen til fru Kristine Mikkelsen for 1200 kr.

(Moss b.p.reg. VI, side 13) (Moss b.p.b. nr. 13, side 368)

 

30. aust 1910. Johan ? til fru Kirstine Mikkelsen på den del av Fleishersgate 1 som ved grunnseddel av 12. mai 1838 er tillagt, denne eiendom samt en del av min eiendom stor 54.11 kv.m. for samlet kjøpesum kr. 500. Datert 15-8-1910.

(Moss b.p.reg. VI, side 13) (Moss b.p.b. nr. 13, side 386)

 

 

Murmester Lars Peter Mikkelsen rev gården i 1910 og oppførte et to etasjers murhus, som han senere solgte til kommunen som innredet det til Tivoli kinomatograf.

 

Skjøte av 21. februar 1917 fra fru Kirstine Mikkelsen til Moss kommune for kr. 36000.

(Moss p.reg. VI, side 13) (Moss b.p.b. nr. 15, side 231)

 

Kartforretning av 12. juli 1918 hvormed en parsell av Storgt. 15 på 126,73 kvm. tillegges nærværende tomt. Tomten til Storgt. 13 blir da på 499.85kv.m.

(Moss b.p.reg. VI, side 13) (Moss b.p.b. nr. 15, side 572)

 

 

Kilder:

Moss bys pantebøker

Moss bys panteregister

Folketellinger

Branntakster

bottom of page