top of page

Anders Henrichsen Hyttesmed

Av Knut Thorvaldsen

Anders Henriksen kommer sikkert fra Sverige. Han bygde en jernhytte på Mons (Mørland) som han har fått kongens bevilling til å bygge. Han blir i 1609 nektet å bruke denne, da Jørgen Brockenhus har fått enerett til all jernverksdrift i Bratsberg og han blir støttet av stattholder Enevold Kruse. Han klager til Kong Christian 4. som skriver til Kruse og ber ham redegjøre for hvorfor han ikke får bruke jernhytten. Vi vet ikke svaret, men Anders Henriksen flytter til

Moss.

Anders må ha flyttet til Moss ganske snart, da det i Moss Fogderegnskap 1610-11 er en post som lyder: ”Annammet af Mester Anders Hammersmed for ett aars Hytteleie af Hammerhytten her paa Moss 10 Dlr.” Anders Henriksen eller Anders Hyttesmed som han blir kalt fortsetter å betale til 1631.

I et brev fra Christian 4. 30-10-1632 til statholder Christopher Urne, at han er” begjærendes for sig og sine Arvinger en Hytte paa Moss endnu paa 30 aars Tid at mue beholde ”. Se Norske Rigs-Reg. VI s.431.

Vi vet ikke hvordan dette gikk, men han kan ikke sees å ha betalt leie etter dette.

 

Hammerhytten til Anders Henriksen lå på Nordbakke som det het den gang, trolig like ved fossen da han sikkert hadde en vanndrevet hammer. Det må ha vært en ganske stor hammerhytte som kunne lage utstyr til sagbrukene som lå her ved fossen. Det var nok en forløper til Moss Jernverk som ble bygget nesten på samme sted, bare 95 år senere. Kanskje brukte han malm fra Kilsgruvene på Kambo.

Etter Kalmarkrigen hvor det i lengre tid lå et dragonregiment her i byen ble det i en skrivelse 15. mars1614 til fogden Truid Pedersen, gitt i oppdrag å telle hvor mange som hadde hatt utgifter med innkvarteringer osv. På listen finnes blant annet 1 hyttemester og 2 smeder.

 

Anders Henriksen drev ikke bare med jernverk. Han hadde også to sager i elven; Øvre og Nedre Hyttesag som lå på oversiden av Storebro. Han dyrket også grønnsaker, og denne Anders Henriksen kålhage er nevnt senere under Moss Jernverks tid. Den lå omtrent der hvor tårnet til Kamyrkokeren står i dag. Her lå også masovnene til Moss Jernverk.

bottom of page