top of page

Kongensgate 1,

Lille Moestuegård - Thoresgården

Av Knut Thorvaldsen

Kongensgt. 1, hadde i 1765 Kongensgt. nr. 82, fra 1767 nr. 84, fra 1797 nr. 76,

fra 1840 nr. 103, fra 1884 Kongensgt. nr. 1.

Kongensgate 1  1.jpg

Dette bildet av gården i 1913 forteller mye om området og gården. Betjeningen til Signe Jensen og til bakeriet står foran inngangene og eieren Signe Jensen er damen med det lange forkledet midt på bildet. Den venstre delen er en bordkledd tømmerbygning mens den høyre delen er av murstein og er påbygget senere. Mellom det bakre høyre hjørnet av bygningen og hjørnet av Hvistendals mølle på høyre side er Lillebro og i mellom er rekkverket til Storebro med Konventionsgården i bakgrunnen. Veien, riksvei nr. 1 slynget seg mellom bygningen. Huset ble revet ca. 1954 da den nye riksvei kom her. Der hvor de 2 damene i hvite forklær står var inngangen til Arbeidernes Bakeri. Der var det et veldig lite butikklokale med bakeriet i mursteinsbygningen bak. Den var nok bygget en gang på 1800 tallet som erstatning for en liten trebygning som var der før. I dette huset ble Henrik Wergelands kone Amalie Sofie født i 1819.

Kongensgate 1 var en meget gammel gård i Moss. Det er den eneste gården i Kongensgate som ikke ble nedbrent i bybrannene i 1807, 1808 og 1881. Den har hatt flere navn etter eierne. Først het den Lille Moestuegård etter den første kjente eieren Ole Christensen Moestue som eide den i mange år. Han kom til Moss fra Mohrstuen på Stange rundt 1716, men det er ikke kjent når han kjøpte den. Han var bror av Svend Christensen Mohrstuen som eide Moestuegården på torvet (i dag Bazarbygningen). Da konen døde i 1758, hadde mannen tenkt å ha gården resten av livet men ble overbydd av sønnen Svend Olsen Moestue. Han hadde gården bare til 1761 da svogeren tobakkspinner Peder Jørgensen Abelbom kjøpte gården og hadde sitt tobakkspinneri her. Han kostet på husene på eiendommen er nok den som gjorde bygningen om til 2 etasjer. Tobakkspinneriet gikk etter hvert dårlig og i 1773 ble gården solgt på auksjon til vaktmester Christian Neeb. Etter hans død i 1778 hadde enken Abigael Samuelsdtr. (Fusker) gården til 1789 da hun solgte den til Niels Helstad. Han hadde ikke gården lenge. Det ble tatt arrest i gården i 1791 og ble fallitbo samme dag.

 

Formueskatten 1789

Niels Helstad, Borger og Høker lod i hans lovlige Forfald indlevere hans skriftlige Anmeldelser under de 23de d.m. over hans Formue, saavelsom Næring og Indtekt, der høiste til 1000 Rdr., og den sidste til Aarlig 100 Rdr.

Fra 26. november 1788 til 9. september 1789 var Jegerkorpset stasjonert i Moss og soldatene var innkvartert rundt om i husene i Moss. Her ble 3 underjegere innlosjert i 21 uker og for dette fikk Niels Helstad 4 rd. 57 ort.

Mølleren Christopher Thoresen, en meget velhavende møller som bodde tvers over gaten i nr. 4 kjøpte gården og solgte den 4 år senere til sin svigersønn Helge Nielsen Kase. På første del av 1800 tallet eide Christopher Thoresen og hans sønner og svigersønner 4 av gårdene rundt ham. Christopher Thoresen eide også Svenske mølle og Mogensens mølle like ved og når han døde var skifte etter han på 4400 rd., et meget høyt beløp for en møller. Han var etterkommer av de gamle Mosseslektene til Christopher Coch, lensmann Lauritz Jensen og Dines Lauritzen Bartskjær som var trelasthandlere og møllere her i 1615. Disse slektene hadde vært møllere i mange generasjoner. Sagmester Carl Olaf Olsen som i 1898 kjøpte gården var etterkommer etter Christopher Thoresen.

Etter Peder Kases død i 1806 kjøpte Lorentz Trollau gården men solgte året etter til Petter Svendsen Bekkevold. Han var da skipper. Etter kjøpet av gården søkte han om borgerskap som skipper og høker og begrunnet søknaden med at det var meget vanskelige tider og at det ville hjelpe han meget å bli høker ved siden av å være skipper for å kunne betale lånet på gården og til familiens underhold. Den 29. februar 1808 fikk han borgerbrev av byfogd H. Scheel hvor det understrekes at han får borgerskap på høkeri og småhandel, men at han ikke må undra seg sin plikt som fraktemann og innrullert.  

 

Borgerbrevet til Peders Svendsen Bekkeevold:

Hans Henrich Scheel, virkelig Justitsraad Byefoged og eene Magistrat i Moss

Giør vitterlig at Aar 1808, den 29de Februari companederede for mig Peder Svendsen Beckevolden som forestillede, at da han i Eie af ham kiøbte Gaard har etablered sig som Fraktemand on betalt gaarden, i Forhold til dens bekvemme Beliggenhed for Høker-Handel, meget dyrt, Fragtemanden dessuden, under nærværende conjuniturer have flere Byrder med Fortienesten, ville han see sin undergang uungaaerlig, når han ikke med en Høker-Handel kunne erverve noget til Renter af Laanet, samt sin Families Underhold og Gaardens Onera og Vedligehold. Hvorfor han agi(ere?) at Vind Borgerskap på Høkeri og Smaahandel: Hvilket aldri maa måtte blive ham til Paaskud at Undrage sig de pligter ham som Fraktemand og enroullered paaligger.

Da nu under forbenevnte Betingelse for øfrigt intet fantes herudi aa være til Hinder, blev hans Begiæring indvilget, og bemeldt Peder Svendsen Beckevolden, efter for mig at have aflagt den befalede Troskap–Borger Eed, indskreven som Borger i Moss, med Tilladelse at drive Høker – Smaahandel.

Til Bevies herom meddeler han dette Borgerbrev, i kraft at hvilket Peder Svendsen Beckevolden, saalenge han holder sig den af ham aflagte Eed, etterretterlig og sig for øvrigt som det nu rettskaffen ærekiær Borger egner og anstod Forholdelse, skal agtes og ansees som nu dette Stads Borger og nyde alle en saadan, efterLov, Privilegier og Anordninger tilkommende Frieheder, dog uden derved at fritages for de Pligter som, efter Søeroullerings-forordningen og det foreviste Fraktemands-Patent paaligger: Hvilken af ham forevises Enroullerings Shefen.

Givet i Moss, den 29de Februari 1808

Under Stadens Segl og min Haand.

H. Scheel

Forevist

Siver Rud

Stad Captein

 

Under blokaden av landet 1807 til 1814 greide han med sin skute ’’St. Nicolay’’ å komme frem til Danmark og lastet den med korn. På veien tilbake ble han oppbrakt av svenskene men han greide å flykte og kom hjem med den etterlengtede kornlasten. Han var gift 2 ganger, og med sin andre kone Gunild Maria Ihlen fikk han i 1819 datteren Amalie Sofie Bekkevold i denne gården. Amalie Sofie ble i 1836 gift med Henrik Wergeland.

Ved bybrannen i 1807 var nr. 1 den eneste gården i den delen av Kongensgate som ikke brant ned. Her ble bare gjerdet skadet og erstattet med 10 rd.

Bekkevold må ha solgt gården tidlig på 1820 tallet for i 1825 går gården på auksjon etter kjøpmann

Even P. Rodskou. Senere hadde gården mange eiere bl. annet møller Anders Thoresen som gården fikk navnet Thoresgården etter.

I 1898 kjøpte sagmester Olaf Olsen og kjøpmann J. Jensen gården og hans kone Signe Jensen hadde sin kolonialforretning i gården i mange år. Det ble startet et bakeri, Arbeidernes Bakeri i den nordre delen av huset. Når det ble starter vet vi ikke, men i folketellingen i 1900 bor baker Laurits Johannessen der og i 1922 ble det tinglyst at den elektriske bakerovnen og det elektriske anlegget er Arbeidernes Bakeris sin eiendom. Bakeriet var der til ca 1956 da kjøpmann Ulich Larsen inngår leiekontrakt på hele første etasje hvor han hadde sin fargehandel.  Ulrich Larsen var der helt til bygningen ble revet på grunn av omlegging av riksvei 1. Ulrich Larsen var en dyktig mann og hadde også forretninger på Høyda og Jeløy.

Kronologiske eierforhold

 

1758

Ole Christensen Morstuen eide gården til sin kones død i 1758. Når han kjøpte gården er ukjent men eide gården i mange år. Han kom til byen fra Mohrstuen på Stange rundt 1716 da han skatter i byen for første gang og tok borgerskap i 1720,

 

1758

Svend Olsen Moestue kjøpte Kongensgt. 82 ved skifte etter sin mor i 1758.

(Svend Moestue)

 

1761

Peder Jørgensen Abelbom kjøpte Kongensgt. 82 av svogeren Svend Olsen Moestue i 1761.

(Svend Moestue)

 

1765

Branntakst 1765. Eier og beboer er Peder Jørgensen Abelbom

1.Frembygningen med stue og 2 kammers og kjøkken, takst                                    200 rd.

2.En ny tverrbygning med et bryggerhus under og 2 overværelser, uinredet             40 rd.

3.En ditto på nordre kant med for og fehus                                                                10 rd.

Til sammen                                                                                                                250 rd.

 

1767

Branntakst 1767, Kongensgt. 84 gammelt nr. 82.

Peder Jørgensen (Abelbom) eier og beboer. Eiendommen er verdt 300 rd.

Alle husene er nå forbedret. Nr. 1 har nå 4 rom og taksten er 210 rd. Nr. 2 har nå 3 over og underværelser, takst 50 rd. Nr. 3 har stall, fehus og forloft, takst 40 rd. Til sammen 300 rd.

 

 

1773

Auksjonsskjøte etter Peder Jørgensen Abelboms gård Kongensgt. 84 til Christian Neeb.

Datert 14. mai 1773.

 

1777

Branntakst 1777. Kongensgt. nr. 84.

Christian Neeb er eier og beboer.

1.En frembygning med 3 over og underværelser. Takst                                    70 rd.

2.En bygning med 4 værelser                               Takst                                  210 rd.

3.En bygning på søndre side? Med stall, fehus og forloft. Takst                      10 rd.

3. En nyoppsatt vedskjul                                      Takst                                     10 rd.

Til sammen                                                                                                      300 rd.

 

 

1787

Branntakst 1787, Kongensgt. nr. 84.

Christian Næb er eier og beboer.

1.En frembygning til gaden af tømmer opsadt, bordklæd og teglsteen paa taget forsynt, saa og derunder en ganske liden Bielke kielder, ligesom i Bygningen en Stue med 2 Kammer  og et Kiøken hvorudi en Skorsten med Bagerovn, saa og i Værelsene 2 enkelte Jern Kakelovner og i Bygningen 5 fag Vinduer ?  Taxeret for                                                    190 rd.

2.En Bygning af tømmer opsadt, paa den Nordvæstre kant af Bygningen, 2 etager med Bacon Tag og Bordklædning paa den Søndre ende av hoved Bygningen. Indrettet i den nederste etage til Stald, og i den øverste til et enkelt Værelse med en? afdeling til et Klædeskammer, med 3 fag Vinduer, dog uden nogen muur eller Kakelovn, hvilken Bygningen som ellers er gamel og til dels Brystfældig, bliver enstemmig taxeret for                                                                            50 rd.

3.En liden tømret Bygning paa Nordre ende  af næstforestaaende, med Bacon Tag. Indrettet til Skiul som blev taxeret for                                                                                                                                                                                         10 rd.

4.Et aporte Veedskiul i gaarden som af ælde forfallen og vidi var at kunde taxere.

Til sammen                                                                                                                                                                   250 rd.    

 

1789

Abigael Samuelsdtr., enke etter avd. Christian Næbs skjøte på hennes gård «Lille Moestue Rabekk» kaldet nr. 84 i Kongensgt. til borger Niels Helstad for 500 rd.. Datert 6-11-1789.

 

1791

31. januar 1791 blir det tatt arrest i hos Niels Helstad. I Kongensgt. 84 tas det arrest for 250 rd. Det blir falittbo samme dag.

 

1791

Auksjonssksjøte til Christopher Thoresen på nr. 84 i Kongensgt. på Niels Helstads fallittbos gård. for 490 rd. datert 28. juli 1791.

 

1795

Christopher Thoresen selger til sin svigersønn Peder Helgesen Kase, Kongensgt. 84 for 480 rd. Datert 27.6.1795.

 

1797

Branntakst 1797. Kongensgt. matr. nr. 76, tidligere nr. 84.

Møller Peder Helgesen Kase er eier og beboer.

1.En tømmerbygning i 1 etasje , bordkledd og teglsten på taket med 3 fag vinduer mot gaten. Inneholder 2 værelser og 1 kammer, samt 1 toetasje og 1 en etasjes jernkakkelovn. Under bygningen en liten bjelkekjeller, dessuten kjøkken med skorsten og bakerovn.                                                                                                     Takst                                     200 rd.

2.PÅ vestre kant av den forrige, en liten tømmerbygning med tegltak og 4 fag små vinduer, inneholder en bod med et værelse over.                                                                                                                   Takst                                       50 rd.

3.Nordenfor den sistnevnte, et tømret vedskjul med halmtak av bord.                           Takst                                       10 rd.

Kongensgate 1  2.jpg

Dette bildet er trolig fra rundt 1970. Etter brannen i Hvistendahls mølle ble veien til Storebro rettet ut. Bakeriet var nedlagt og Ulrich Larsen brukte hele bygningen til sin fargehandel. Husene på venstre side nr. 6, 8, 10, 12, 14 ble revet på slutten av 1960 tallet.

1801

Folketellingen 1801, Kongensgt. 76.

Peder Helgesen Case, husbond, 26 år, møller

Maren Christophersdatter Boug, hans kone, 29 år

Helge Pedersen Case, deres sønn, 7 år

Nils Persen, deres sønn, 2 år

Anne Dorthea Pedersdtr., deres datter, 9 år

Christine Pedersdtr., deres datter, 5 år

Karen Maria Pedersdtr., deres datter, 4 år

Even Gundersen, tjenestegutt, 48 år

Kristine Pedersdtr., tjenestepike, 29 år

Karene Ingebretsdtr., tjenestepike, 13 år

 

1806

Auksjonsskjøte etter Peder Helgesen Kases gård matr. nr. 76 i Kongensgt. for 1354 rd. til Lorentz Trollou. Datert 26-4-1806.

 

1807

Lorentz Trollou selger matr. nr. 76 i Kongensgt. til Peter Svendsen Bekkevold for 600 rd. Datert 24-4-1807.

 

1825

Auksjonssskjøte etter kjøpmann Even Paulin Rodskou til gullsmed L. Kjernaas for 1152 sp.

Datert 21-1-1825, t.l. 15-3-1826.

 

1839

Skjøte av 2-5-1839, t.l. 10-5-1839, til møller Anders Thoresen for 1600 sp.

Anders Thoresen var fra Sandsvær.

 

1856

Skjøte av 11-9-1856, t.l. 12-9-1856 fra Anders Thoresen til møller Hans Wold og Anders Gregersen Kure på nr. 98 og 103 for 8500 sp.

 

1858

Auksjonsskjøte til Anders Gregersen Kure på halve nr. 103 og møllen nr. 98 for 3350 sp.

 

1865

Folktellingen 1865 for Kongensgt. 103.

Anders G. Kure, født 1798 i Rygge, mølleeier

Maren Kure (Maren Johanne Ellefsdtr. Botner), født 1797 i Moss (Rygge?), kone

Lars Kure, født 1837 i Moss, møllemester

Søren Kure, sønn, født 1840 i Moss, handelsbetjent

Hans Kure, sønn, født 1849 i Moss

Nils Kure, sønn, født 1851 i Moss

Anne Kure, datter, født 1845 i Moss

Mina Andersen, tjenestepike, født 1843 i Sverige

Kjønnek Hansen, handelsbetjent, født 1847 i Råde

 

1876

Skjøte fra Anders Kure til Lars og Søren Kure på nr. 103 i Kongensgt for 1950 sp.

 

1882

Overdragelsesdokument fra Moss Kommune til L. Kure på den mellom nr. 103 og 104 beliggende tomt for kr. 200.- og fra hvilken et stykke på 5meter ikke må bebygges, ikke benyttes til opplagstomt eller innhegnes.

 

1883

Skjøte av 28-9-1883 fra L. Kure til August Thoring på denne nr. 1 og nr. 4 for kr. 14000.-

 

1896

Auksjonsskjøte av 26-5-1896 til Anders Finch på matr. nr. 1 og 4 i Kongensgt. kr. 13,950.-

 

1898

Skjøte av 4-10-1898 fra Anders Finch til sagmester Olaf Olsen og kjøpmann J.Jensen på Kongensgt. 1 og 4 for kr. 14.000.-

 

1900

Folketellingen 1900 for Kongensgt. 1.

1. leilighet

B. Bergersen, født 1865 i Moss, korn og møllearbeider

Emilie Bergersen, født 1856 i Moss, kone

Hedvig Bergersen, født 1891 i Moss, datter

Nils Kristian Bergersen, født 1893 i Moss, sønn

2. leilighet

P.Eriksen, født 1832 i Borre, korn og mølleformann

Thea Eriksen , født 1866 Såner, kone

Elvine Eriksen, født 1886 i Moss, datter

Petra Eriksen, født 1888 i Moss, datter

Petter Olav Eriksen, født 1892 i Moss Landsogn

Helene Eriksen, født 1896 i Moss Landsogn

Sverre Røed, født 1894 i Kristiania, pleiebarn

Anni Røed, født 29-4-1900 i Kristiania

3. leilighet

Laurits Johannessen, født 17-9-1854 i Aremark, baker

Olava Johannessen, født 19-9-1853 i Sandeherad, kone

Jonny Johannessen født 30-7-1883 i Sandefjord, sønn, smed

Lydia Johannessen, født 28-8-1886 i Fredrikstad, datter, husholdningen

Valborg Johannessen, født 5-8-1891 i Moss, datter

Anna Johannessen, født 14-3-18880 i Moss, sypike

 

1921

21. september 1921 får enken Hanne Olsen bevilling til å sitte i uskiftet bo.

 

1922

Erklæring fra Hanna Olsen og F.Jensen at den elektriske bakerovnen og det elektriske anlegg I bakeriet er A/S Arbeidernes Bakeri s eiendom.

 

1929

Skjøte av 20-7-1929 fra J. Jensens arvinger til Henrik Olsen på ½ Kongensgt. 1 og 4 for kr. 12750.-

 

1950

Skjøte av 20-4-1950 fra Hanna Olsens arvinger til Henrik Olsen på ½ Kongensgt. 1 og 4.

 

1949

Leiekontrakt av 14-6-1949 fra Henrik Olsen til Ulrich Larsen på butikk, ildfast hvelv, kjeller og bakværelse (garderobe) mot kr. 100.- pr. måned.

 

1951

Leiekontrakt av 23-4-1951 fra Henrik Olsen til A/S Arbeidernes Bakeri på bakeri, Lager og kjeller for årlig leie kr. 1200.-

 

1956

Leiekontrakt av 15-12-1956 fra Henrik Olsen til Ulrich Larsen på følgende lokaler:

a.Det tidligere bakeriet

b.Butikklokale

c.Kjeller under butikklokale

d.Skifterom (garderobe)

for kr. 115.- pr. mnd.

Leieren betaler kr. 5.500.- for inventar, lysanlegg osv.

Kongensgate 1  3.jpg

Bildet er fra første del av 1950 årene, før brannen i Hvistendahl mølle, hvor plastfabrikken Lani var når den brant.  Her ser man hvor vanskelige forhold det var for busser og lastebiler. Veien var da riksvei 1.

Den 24. oktober 1959 kjøper Moss Kommune i alt 6 eiendommer rundt fossen, bl.a. de brannskadde bygningene

for å kunne legge om veien over Storebro. (Moss Avis)

 

 

Kilder:

Moss byfogd panteregister

Moss byfogd pantebøker

Folketellinger

Branntakster for Moss by

Moss Avis

Moestueslekten, Sven Moestue

bottom of page