top of page

Jordmødrene i Moss rundt 1800

Av Knut Thorvaldsen

På slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800 var det mange kvinner fra Mossedistriktet som tok sin jordmorutdannelse ved Fødselsstiftelsen i Kjøbenhavn.
I 1714 kom det en forordning: Alle som ønsker å virke som jordmor i Kjøbenhavn skal undervises av den nystiftede jordmødrekommisjonen. Denne skal også føre kontroll med jordmødrenes virksomhet. I provinsen skal legene ta seg av disse oppgaver. Fra da av var det ikke lenger en beskjeftigelse som alle kunne utføre, men et yrke som man måtte ha tillatelse til å gjøre. Først rundt 1740 begynner denne forordning å virke. Staten er interessert i å øke befolkningen.

I 1735 kommer forbud mot kvakksalveri. I 1739 opprettes en egen protokoll over jord- mødrekommisjonens forhandlinger og over eksaminerte jordmødre.
Fra denne protokoll er det disse kvinnene fra distriktet som har tatt sin eksamen i Kjøbenhavn frem til 1814 da vi gikk inn i union med Sverige:

"25. Juni 1762, Johanne Grau fra Fredrikshald i Norge"
"29. September 1792. Margrethe Marie Pedersdtr. Svendsen fra Moos".

"10. September 1796 Maren Kirstine Grav fra Mos i Norge"
"13. Mai 1800, Juliana Olea Olsdtr. fra Mos" "3. Juni 1800. Malene Larsdtr. Grave fra Mos"
"26. April 1804, Birthe Marie Samuelsdtr., Michel Cambes kone fra Mos i Norge"
"20. April 1805, Maren Christophersdtr., borger Peder Helgesens kone af Moss by i Norge"
"27. April 1811, Karen Olsdtr., arbeidsmann Peder Kiønigsen Kures kone af Ogsloe i Akershus" I tillegg til disse må også Barbara Lovise Christophersdtr. Kyhl tatt sin eksamen i Kjøbenhavn.

Johanne Torgersdtr. Grav fra Fredrikshald tok sin eksamen 25. juni 1762 og virket så noen år i Fredrikstad før mester Lars Nielsen Biørsel, i 1768 flyttet til Moss.
Her tok hun imot alle nyfødte i tjueåtte år til hun døde den 30. mai i 1806. Hun må ha inspirert mange til å ta hennes døtre. Johanne må ha vært en meget populær jordmor for i Norske Intelligenssedler sto denne dødsannonse:

Den 30te Maji døde Mosse Byes værdige Jordemoder. Paa Pladen sto: Johanne GravFød
Aar 1737 den 23de Junii, Død Aar 1806 den 30te Maji, var Jordemoder 34 Aar i Fredrikstad og Moss. Sødt slumre Du, som saa ofte vaagede For at lindre Dine Søstres Lidelser, Taknemmelige erindre Mødrene Din Duelighed og Blidhed, Din Omhyggelighed For 6200 modtagne Spæde.

29. september 1792 av- legger Margrethe Maria Pedersdtr. Svendsen sin eksamen i Kjøbenhavn. Hun ble født på Moss Jernverk i 1761 av foreldrene spikersmed Peder Andersen Ramberg og Cathrine Jansdtr. Billing. Margrethes tipp-tipp oldefar var Dines Lauritzen Bartskjær som i 1615 var strandsitter i Moss. Margrethe var i mange år jordmor på Moss Jernverk. Hun var først gift med Svend Svendsen og senere med snekker Lars Olsen på jern- verket. Deres sønn Peder Larsen ble fullmektig på Moss Jernverk.
Maren Kirstine Grav, Johanne Gravs datter, avla eksamen 10. september 1796 og giftet seg i 1797 med kompanifeltskjær ved jegerkorpset Barthold Wilkens. De bor i 1801 i Christiania hvor hun trolig også virket som jordmor. Søsteren Malene Larsdtr.
Grav tok sin eksamen 3. juni 1800 og er i 1801 jordmor i Sandefjord.

Juliana Olea Olsdtr. som tok sin eksamen 13. mai 1800, vet vi ikke hvor ble av etter at hun i 1801 giftet seg med Halvor Olsen på Ramberg.


En annen pike fra jernverket, Berthe Maria Samuelsdtr. som tok eksamen 26. april i 1804 var en pike som visste hva hun ville. Hun var datter av canonformer på Moss jernverk Samuel Samuelsen og Stine Jansdtr. Gilius. Om Samuel sies det at når han døde i 1809 stoppet hele kanon- produksjonen på jernverket helt til de fikk lært opp en ny mann til å lage formene de støpte kanonene i.
Berthe Maria var tidlig gift Michel Gregersen Camboe som 27. juni 1796 fikk borgerbrev som mestersmed:

"Michel Gregersen Camboe, foreviste Sesion-Pas af 20de Junii 1789, og ble nu, som med Gaard og Smidie her forsynet, antaget til Borger og Mester- Smed her af Stædet, efter aflagt Troskabs og Borger-Eed"

Ekteskapet ble ikke lykkelig og etter mye krangel pakket Berthe sine saker en dag og dro til Kjøbenhavn for å ta sin jordmorutdannelse. Etter å ha fullført sin eksamen 26. april 1804 vendte hun hjem til Moss hvor hun gikk til byfogden Hans Henrik Scheel hvor hun tok ut skillsmisse "For bord og seng". Hun hadde nå et yrke og kunne forsørge seg selv. Etter å ha hørt Berthes versjon av deres ekteskap innkalte han Michel som ikke ville gå med på noen skillsmisse men erklærte han anså sitt "Ekteskap som et helvede paa Jorden". Han påsto dessuten at hun hadde bedratt ham med garver Gulbrand Borgen som var eldre enn ham. Borgen som ikke ville ha dette på sitt rykte og bli blandet inn i intrigene i Michel Cambos hus stevnet Michel for injurier. I juni 1806 fikk Berthe sitt ekteskap oppløst. Hun fikk nok høre mange bemerkninger både fra mannfolk og kvinner men hun var en fri kvinne. Det var nok mange kvinner som var misunnelig på henne men de så også at det var mulig å få sitt ekteskap oppløst.

Hvordan gikk det med Berthe? Hun flyttet til Danmark med barna og holdt kontakt med foreldrene. I 1812 var Michel Camboe død og Berthe Maria sender brev til Moss Jernverk hvor Michel hadde jobbet og spør om det er noen arv til barna. Forvalter Semb svarer at det ikke var noe igjen fordi han hadde så stor gjeld til jernverket.


Maren Christophersdtr., borger Peder Helgensens kone som det står i protokollen tok eksamen 20. april 1805. Hun var gift med mølleren Peder Helgesen Kase fra Kase på Jeløy. Det er uvisst om hun virket i Moss.

Karen Olsdtr. som avlegger eksamen 27. april 1811 kalles arbeidsmann Peder Kiønigsen Kures kone av Ogsloe i Akershus, og er opprinnelig fra Øresnabben i Rygge. Peder er fra Søndre Kure i Rygge og var dragon og trompeter. De bodde en stund i Moss og flyttet trolig med sitt kompani til Oslo.

Barbara Lovise Kyhl (vi vet ikke når hun tok sin eksamen) er i 1801 jordmor i Drøbak hvor hennes ektemann Iver Hoff er smed. Barbara Lovise er datter av snekker og møller Christopher Henrich Kyhl i Moss. Hun var først gift med Lars Pedersen Melløs og i 1775 med Iver Hoff, som trolig er sønn av Tollef Hoff som dør i Moss i 1785. I forhold til de som har fått sin utdannelse som jordmor i Kjøbenhavn er det påfallende mange som er fra Mosse- distriktet, så det er vel sannsynlig det er Johanne Grav som har påvirket disse kvinnene til å ta utdannelse.

bottom of page