top of page

Kongensgate 22, Elefantapoteket

Av Knut Thorvaldsen

Matr. Nr. 107-108, 97-98-126-126b-Kongensgt. 22

Elefantapoteket1.jpg

Elefantapotekgården januar 2020.

Kongensgate 22 var opprinnelig matrikkel nr. 108 (98) i Kongensgate. Først ble matr. 107(97) kjøpt og lagt til. Senere ble flere mindre eiendommer og en liten løkke lagt til så det etterhvert ble en stor eiendom. Gården brant ned både i 1808 og 1881. Etter brannen i 1808 ble gården trukket noe tilbake for å utvide gaten. Hedevig Jacobea Blom som bodde i gården i 1881 ga bort naboeiendommen Moestuegården til Moss Kommune som anla Øvre Torg der og Bazarbygningen ble også oppført på den tomten, men trukket lenger tilbake.

 

På 1700 tallet var gaten så smal at 2 hestevogner ikke kunne passere hverandre der hvor trappene stakk ut i gaten. Mellom de 2 gårdene på den andre siden av gaten, Bankgården og Huitfeldtgården lå en gård «Tyskestuen» som brant ned i 1808 og ble ikke bygd opp igjen og tomten ble til utvidelse av gaten. Før var det bare en smal gate mellom Tyskestuen og Huitfeldtgården.

 

Det var en middels stor handelseiendom på 1700 tallet, omkranset av store hus og eiendommer. På sydsiden lå den store gjestgivergården, Moestuegården og tvers overfor denne Huitfeldtgården, en stor 2 etasjes vinkelbygning mot Kongensgate. Tvers over gaten lå den store gården, den senere kalte Bankbygningen, på nordsiden av den lå apotekergården Kongensgt. 13 hvor byens første apotek startet i 1734.

 

I 1719,  da Moestuegården, nabogården som lå der hvor Bazarbygningen er ble solgt, sies det at den ligger ved siden av gullsmed Ouden Larsens gård. Trolig var han også eier i 1716 og fikk 16 rdl. i erstatning for skader på gården under krigen. Fra han gikk gården i 1728 til Lauritz Lauritzen Hvidt som bodde i gården tvers over gaten, Bankgården, Kongensgate 15. Hvidt tok begge disse gårdene inn i kompaniskapet Messr. Chrystie, Hvidt og Fuglesang som ble startet rundt 1734. Hvidt tok denne eiendommen, samt Bankgården og gården Klommesten inn i kompaniskapet, Andreas Chrystie tok inn sin gård, Maxegården, samt Helgerød og Torderød. Lauritz Fuglesang tok Huitfeldtgården og noen mindre eiendommer inn i kompaniskapet. I 1748 tok de opp et stort lån på 7900 rdl. hos Iver Eliasson i Christiania på betingelser at de skulle betale tilbake lånet i 1752 med renter og at de ikke kunne pantsette  eller selge noen av deres eiendommer eller faste ting før lånet var tilbakebetalt. De gikk konkurs i 1750 og alle eiendommene ble solgt på auksjon. Lauritz Hvidt kjøpte tilbake sin eiendom Bankgården hvor han bodde men ikke Elefantapoteket. Den ble kjøpt av smed Anders Erichsens enke for 100 rd. Etter henne hadde gården mange eiere før høker Christopher Nannestad kjøper den i 1791 som koster på gården mye. Etter han kommer den til kjøpmann Svend Holm. Han kjøper også nabogården matr. 97 på nordsiden og noen mindre eiendommer og løkker som blir slått sammen. Han forbedrer eiendommen så den før brannen i 1808 var taksert til 2980 rdl. Ved bybrannen i 1807 stanset brannet ved nabogården på nordsiden.

Elefantapoteket2.jpg

På dette bildet fra ca 1935 er det tydelig at eieren av Kongensgt.22 er eier av Elefantapoteket som har reklame på begge sider av bygget mens Thorleif Lunde som har sin jernvareforretning på hjørnet har bare et skilt over døren. Til venstre i bygget er skiltet til barberer Gotlib Johansen som var der i mange år. I bygget til venstre Kongensgt. 20a er Central hotell i annen etasje og G.A. Pedersens kjøttforretning i første.

Neste år var de ikke like heldige for da startet bybrannen i nabogården på sydsiden, Moestuegården og spredde seg til denne gården og over gaten til Nr. 15, bankbygningen og videre oppover Kongensgate.

Kommunen bestemte at gårdene skulle trekkes lenger tilbake så ikke brannene skulle spre seg så lett, samtidig som byen kjøpte Tyskestuen mellom bankgården og Huitfeldtgården av samme grunn. Før var det bare en smal gate mellom husene. Svend Holm bygger opp igjen begge sine gårder nr. 97 og 98. Enten var det ikke noe våningshus på matr. 97 eller så var det uskadd for han bygger bare ett våningshus som er ferdig i 1809 til en verdi av 4500 rd. På nr. 97 bygger han en sidebygning til 400 rd., en stall og fehus til 400 rd, et fehus til 150 rd og et plankeverk (gjerde) til 60 rd, til sammen 5360 rd.

 

 

I 1833 kjøper M. Peterson & Søn eiendommen og ved bybrannen i 1881 bor enkefru Hedevig Jacobea Peterson i gården.

Bybrannen i 1881 startet tvers over gaten, i bakgården til Kongengate 15. Her gjorde brannen lite skade men spredde seg fort over gaten i den sterke vinden til et av uthusene på Fru Petersons hus og gikk derfra oppover Kongensgate, helt opp til smed Skårnes sitt hus.

Etter brannen delte hun eiendommen i to og selger den søndre delen 126a til apoteker Bruun som hadde sitt apotek i Høstegården. Han bygger det flotte bygget vi har der i dag og flytter sitt apotek, Elefantapoteket hit som også har gitt bygningen navnet Elefantapoteket.

 

Denne bygningen med sine fine utsmykninger, sammen Basarbygningen, Bankbygningen nr.15 og Torvgården er de fineste bygningene i Moss.

 

Nabohuset på nordsiden fikk nr. 126b, senere Kongensgate 20 overlevde brannen og ble solgt til Nielsen og Steffens. I dette huset var Torvet Papirhandel til gården ble revet i 1924 og ble oppbygget i et toetasjers murhus, Denne eiendommen ble i 1926 delt i to Kongensgate 20 og 20A.

Torvets Papirhandel flyttet over gaten til nr. 13, kjøpmann Lauritz Hansens hus, Torvets Papirhandel var der fremdeles i 1960 årene, da som Frøysas Papirhandel.

Elefantapoteket var i denne bygning, nr. 22 til 2010. Frisør og sanger Gotlib Johansen hadde sin frisørsalong ved siden av Elefantapoteket fra 1916. Ellers har det vært mange forretninger her, bl.a. Thorleif Lundes som startet sin jernvareforretning her i 1916 og Johs. Skaarnes jernvareforretning var her senere Fra 1916 hadde doktor Holmboe sitt kontor i andre etasje. Senere var doktor Nestås her.

Elefantapoteket3.jpg

Eierforholdene

 

1728

Gullsmed Ouden Larsens skjøte til Seig.Lars Hvidt på een ham tilhørende og forhen iboende gaard beliggende tvers over gaden for Lars Hvidtes iboende gaard og imellom Lars Olsen Wærlens gaard og hauge paa søndre side og Tygge Johannesen skomagers gaard paa nordre side, hvorfor er betalt 250 rd. Datert 17. april 1728.

 

1751

Auksjonsskjøte til Anders Erichsens enke på Ouden Larsens forhen iboende gaard med istaaende jernkakkelovner her udi Moss beliggende. De forhen tilhørt Mess. Chrystie, Hvidt og Fuglesang, hvorfor betalt 100 rd.. Dat. 23. februar 1751.

 

1752

Christopher Eichorn tar en panteobl. Til Moss kirke på 100 rd. med pant i hans eiende gård i Øvre gade lige overfor L. Hvidtes, såkaldt Ouden Larsen.

2.Min eiende og iboende gård lige over for apoteker Jansen, begge med jordfrie grund og hauge. Datert 13. mars 1752.

 

Branntakst 1765

Sr. Johan Olsen eier og bor i gården.

1.En hovedbygning med 4 værelser                                                                         180 rdl.

2.En sidebygning på nordre side med bryggerhus og 2 kammer                              100 rdl.

3.En tverrbygning på østre side med fehus, forhus og bod.                                        70 rd.

 

Branntakst 1767

Prokurator Borthig er eier og bebos av madame Pløen.

Gården som før.

 

Branntakst 1777

Sr. Christian Borthig er eier og bebos av Thomas Wærlen.

Verdi  er 330 rdl.

 

1785

Methe Catharina Hvidt, sal. Procurator Christian Borthigs enke selger til avdøde Poul Haltorps enke Olaug Christensdatter en gård kallet Eichornsgården, Kongensgt. 108 for 230 rdl. Datert 16. juli 1785.

Anmerkning at det finnes 2 panteobligasjoner på gården, en til Peder Humble og en til Johan Olsen.

 

Branntakst 1787

Poul Haltorps enke er eier og beboer.

!.En Hovedbygning til gaten, 1 etasje av tømmer, bordkled, malt og teglsten på taket. Under bygningen er to rommelige værelser med 2 enkle jernkakkelovner, samt en god bjelkekjeller, foruten kjøkken med skorsten. Bygninger har 8 fag vinduer                                                                                                                                                                        280 rdl.

2.En Sidebygning på nordre side, østre kant i gården av tømmer i 2 etasjer, bordkled og teglsten på taket. 2 overrom med en enkel jernkakkelovn. Et stort bryggerhus med skorsten og bakerovn og 4 små vinduer.                                    120 rdl.   3.En trebygning på østre side i gården av tømmer med bakon og bordkledning, innrettet til stall, fehus og furageloft                                                                                                                                                                                              40 rdl.

 

Formueskatten 1789

Enken etter Poul Haltorp (Olaug Christensdatter) var til stede og angav sin formue til 200 rd. og husnæring til 50 rdl.

Mannen som var høker og vertshusholder døde ved selvmord i 1785.

 

1791

Enken Olaug Christensdatter solgte til Christopher Nannestad gården Kongensgate 108 for 590 rdl. Datert 2. mai 1791.

 

1793

Gulbrand Axelsen Huuse selger Kongensgt. 97 for 499 rd. til Christopher Nannestad. Datert 12-6-1793.

 

I 1797 får gården nytt matrikkelnummer 98, tidligere nr. 108.

 

Branntakst 1797

Høker Christopher Nannestad er eier og bor i gården. Hovedbygningen er ny.

1. Hovedbygningen er nyoppført av tømmer i 2 etasjer med 4 fag vinduer i 1. etasje og 6 fag vinduer i 2. etasje. Gården har teglsten på taket. I underetasjen er 2 værelser med kjøkken og skorsten. I overetasjen er det 5 værelser. Det er en stor etasjeovn og 3 enkle jernkakkeovner. Over er 3 kottrom og et kvistkammer, samt under bygningen er det en god bjelkekjeller.                   Takst                                                                                                                                    800 rdl.

2. En sidebygning på østre side av tømmer med tegltak. Under en brygger med skorsten og bakerovn. Over er det 2 værelser med 2 enkle jernkakkelovner                                                                                                                        100 rd.

3. En tømret tverrbygning med tegltak med stall, fehus og forloft                                                                               60 rdl.

4. En bygning av bord og bindingverk med tegltak som inneholder en pakkbod                                                        40 rdl.

                                                                                                                                                            Til sammen    1000 rdl.

 

1801

Ved folketellingen 1801 bor disse i gården.

Eiere, høker Christopher Lasen Nannestad 51 år

Hans kone Marthe Halvorsdatter 71 år

Tjenestepike Dorthea Asbjørnsdatter 30 år

Tjenestepike Mette Amundsdatter 28 år

Losjerende selgerkone Anne Maria Stenersdatter 59 år

 

 

1802

Christopher Nannestad selger til Svend Holm sin gård matr. 98 (forh.v. 108) i Kongensgate for 1800 rdl. Datert 8. mai 1802.

 

1831

Auksjonsskjøte av 10. desember 1831 over kjøpmann Arve Holms eiendommer matr. 97, 98, samt nr. 105 i Søndre Bjerg og en engløkke beliggende mellom disse gårder til handelshuset Momme Peterson & Søn for 1200 spd. Tinglest 16. januar 1832. 

 

1833

Auksjonsskjøte av 8. juli 1833 til handelshuset Momme Peterson & Søn for 50 spd. for tomten matr. Nr. 213 beliggende i mellom matr. 93 og 97-98 i Kongens gate.

 

1847

Skifteskjøte etter P.C. Peterson til enken Hedevig Jacobea, født Sandberg for 4000 spd.

Datert 26. mars 1847. 

Elefantapoteket4.jpg

Fra Gustafs Lindemans bildesamling fra 1913.

1865

Ved folketellingen 1865 bor disse i gården.

Trelasthandler Niels Brandt Darre, født i Christiania, 34 år

Hans kone Constance Brandt Darre, født i Moss, 29 år

Datteren Clara Brandt Darre, født i Christiania, 9 år

Datteren Hedevig Brandt darre, født i Christiania, 5 år

Tjenestepike Marie Eriksdatter, født i Sverige, 21 år

Tjenestepike Amalie Erlandsdatter, født i Moss, 12 år

Tjenestepike Gina Gulbrandsdatter, født på Ringerike, 34 år

Tjenestedreng Laurits Anton Wilhelmsen, født på Jeløen, Moss Landsogn, 27 år

 

 

Ved bybrannen i 1881 brant hovedbygningen opp, men bygningen på nordsiden brant ikke ned og denne bygningen ble skilt ut som 126b. denne ble senere delt og ble til Kongensgate 20A og 20B. Murbygningen som skimtes til venstre ble 20A og trebygningen 20B. Trolig er denne bygningen oppført etter bybrannen i 1808 da denne delen av gaten ble utvidet. Den ble revet i 1924 og et nybygg i mur kom i stedet. Enkefru Blom delte tomten som ble til matr. 126a og 126b. Den søndre delen matr. 126a solgte hun til apoteker Bruun.

 

1881

Skjøte fra enkefru Blom (Hedevig J. Blom) til Ole Nielsen og A.W. Steffens på en del av tomten for 3200 kr. (nytt nr. Kongensgt.20-matr.126b).   Datert 20. november 1881.  

Elefantapoteket5.jpg

Tegningen viser hvordan tomten blir delt. Den venstre delen blir matr. 126b, Kongensgt. 20.

Etter at apoteker Bruun kjøpte branntomten bygde han den fine murbygningen vi har i dag. Han flyttet han sitt apotek Elefantapoteket fra Høstgården og til sitt nybygde hus her.

 

1889

Apoteker O.S.Bruun selger til apoteker Harald Thaulow Kongensgt. 22, matr. 126a, det såkalte Elefantapoteket, reelle privilegium (Moss Apoteks privilegium), løst og fast apotekerinventarium og varebeholdning for kr. 150.000.-

Datert 18. oktober 1889. 

 

1910

Skjøte fra apoteker L. Beer Jonassen til apoteker Knut Spæren for kr. 300,000.-. Skjøte innbefatter også salg av det reelle apotekerprivilegium, samt inventar og varebeholdning. Datert 31-10, tgl. 8-11-1910.

 

1925

Skjøte fra apoteker Sørensens dødsbo til provisor Sigurd Lundegaard på denne eiendom med Elefantapotekets reelle privilegium. Eiendommens verdi antatt kr. 100,000.-. Datert 20-12-1914. Vedtatt av Knut Spæren som hjemmelsinnehaver 26-12-1924. Datert 9. januar 1925.

 

1954

Skjøte av 29-12-1954, t.l. 7-2-1955 fra Marius Lundegaard på egne og medarvingers vegne til Toralf Lundegaard på 5/6 av denne eiendom for kr. 108,333,34

 

1959

Toralf Lundegaard selger garden til Leif Hedenskou for kr. 300,000.-

 

1976

Gården selges 1. januar 1976

Elefantapoteket6.jpg

Nordre del av Kongensgate i 2020. Bare nr. 22 til høyre og nr. 15 på venstre er igjen av de gamle bygningene. Elefanten på veggen av nr. 22 er igjen som et minne om Elefantapoteket. 0

I 2008 er det slutt for Elefantapoteket etter 125 år i denne bygningen. Foto: Arild Austad

2008

I 2008 selger Norges Apotekerforening Kongensgate 22.

 

 

Kilder:

Moss bys pantebøker

Moss bys panteregister

Moss by og Industrimuseum

Branntakster for Moss by

Foto. Arild Austad

bottom of page