top of page

Kongensgate 27, Høstegården

Av Knut Thorvaldsen

Gården hadde matr. nr. 134 i 1765, nr. 136 fra 1767, fra 1797 nr.124, fra 1841 nr.115, fra 1885 Kongensgt. 27.

Høstegården1.jpg

Høstegården slik den så ut fra ca 1767. Gården ble revet i 1946.

Høstegården er en meget gammel handelsgård i Kongensgate, trolig er det en eiendom fra 1600 tallet eller før med sin beliggenhet langs den Fredrikhaldske kongevei. Det var en stor eiendom på sydvestre siden av Kongensgate-Vogtsgate (dagens lyskryss). Til eiendommen hørte også en nesten like stor del som lå på den andre siden av Kongensgate, i dag Essostasjonen. Den gikk ned til Vansjø som gikk mye lenger inn, omtrent til rundkjøringen. På oversiden grenset den til eiendommen «Pølsebroen», en stor eiendom som omfattet det senere «Flemminghjørnet og Vogtsgate 19 (Håndverkeren) .

Vi vet ikke så mye om de tidlige eierforholdene. I 1732 blir nabogården Kongensgate 25, Hilditchgården solgt og det står i tinglysingen at den gården ligger mellom Jens Hansen (Moss) og Lauritz Hvidt. Lauritz Hvidt bodde i Kongensgate 15, bankbygningen og leid nok ut den andre gården. Trolig var det Jens Hansen Moss som var eier av Høstegården i 1732. Jens Hansen Moss (1686-1767) var kjøpmann og trelasthandler, gift med Inger Svendsdatter Ramberg. Han var av den gamle slekten på Dilling. Han var sønn av trelasthandler Hans Eriksen(1640-1701) som var sønn av Erik Rolfsen Dilling 1592-)som igjen var sønn av Rolf Helgesen Dilling (d.1644)som igjen var sønn av Helge Rolfsen Dilling (d.f.1645) som representerte Rygge sammen med Ole Refsnes ved kongehyllingen i Oslo i 1591. De to var de eneste bøndene i Rygge som eide gårdene sin helt i 1600.

Trolig overtok tinnstøper Andreas Jochumsen (sønn av Jochum Olsen og Malene Jonasdtr. Solgaard) gården etter Jens Hansen Moss. Han var i første ekteskap gift med Maren Jensdtr., som kan være Jens Hansens datter.

1765 er kjøpmann Just Herman Gude eier og beboer. Han var født på Fredrikshald i 1729, tok sin utdannelse i Kjøbenhavn og kom til Moss som handelsbetjent tidlig i 1750 åra, tok borgerskap i Moss i 1754. Når han kjøpte denne gården er ukjent da det ikke finnes noen overdragelser til han i pantebøkene. Han er eier ved den første branntaksten i Moss i 1765.  Just Gude eide også «Haffnergården i Storgaten. Da denne brant ned i 1792 bygde han en stor gård i mur og bindingsverk med blå glasert taksten på taket lik nabogården Maxegården. I Haffnergården bygde han de 2 store sjøbodene som er nevnt i branntakstene.

Høstegården2.jpg

Natten mellom 27 og 28. oktober 1778 var det brann i nabogården til Høstegården på nordsiden, matr. 135 tilhørende Erich Olsen smed som brant ned og det ble også skader på et av husene på til Just Gude for 50 rd. Just Gude kjøpte branntomten og bygde opp en stor fin gård taksert til 1330 rd. Før var verdien 250 rd.

 

Han hadde gården nesten til sin død i 1799, men overlot driften til sin sønn i det andre ekteskapet med Ursula Cathrine Angell, Albert Angell Gude. Just var først gift med Birgithe Lucie Henriksdatter Calmeyer som han hadde 10 barn med. Han hadde også 10 barn i det andre ekteskapet. Just Gude utviklet sin krambod og sine eiendommer og drev også et tobakkspinneri i gården med 3 tobakkspresser og hadde en stund 2 sjøboder ned ved Mossesundet. 

Tidlig på 1770 tallet bygde Gude opp Høstegården på nytt eller moderniserte den og den fikk den fine inngangsdøren og glasserte taksten og i 1777 er branntaksten på hovedbygningen 1500 rd. På 1770 tallet ville kjøpmennene i byen vise at de hadde penger og flere gårder i byen fikk tak med glassert taksten. De som hadde det var var David Chrysties Maxegården, sidegården nr. 22, men den hadde vanlig rød sten på baksiden, Haffnergården som også tilhørte Just Gude, hadde også blå glassert sten og det det samme med nr. 28, Reinertsgården. Kongensgate 15, bankgården hadde også denne stenen på boligdelen som var den på nedsiden ikke selve bankbygningen som den gang var butikken.

Albert Gude hadde ikke gården lenge for han døde allerede i 1801.

Gården var, sammen med Kongensgate 1, de eneste som ikke brant ned i bybrannene  1807, 1808 og 1881. Her fikk de hjelp av Carsten Hjersing og en del marinefolk som var på besøk i byen.

Høstegården3.jpg

Dette bildet fra 1903 sier mye om hvordan dette gatekrysset var. Helt til venstre litt av trappen til gården Flemminghjørnet, Kongensgt. 29 til venstre og nr. 27 Høstegården til høyre. Vogtsgate som går mitt i mellom gårdene ser ut til å være neste igjengrodd. Stolpene på venstre side må være fra telegraflinjene. Byens første telegrafstasjon lå i Vogtsgate 19 (Pølsebroen), som er i motsatt ende av bildet.

Just Gudes enke Ursula Cathrine Angell solgte gården til kjøpmann Hans Mathisen i 1801. Hans Mathiesen hadde nok vært i lære hos Gude siden han var kjøpmannskar der ved folketellingen i 1801.

På grunn av blokaden av Norge i 1807 ble det i 1808 anlagt et batteri på Værlen med 6 kanoner utlånt av Moss Jernverk og det ble stiftet et frivillig borgerlig jegerkorps hvor Hans Mathiesen ble kommandør. Det var han til han mistet det meste han eide og flyttet til Gipsund som han fikk beholde.

David Chrystie skrev om ham at han var god for 11-12000 £ som han mistet på grunn av de vanskelige tider under blokaden 1807 – 1814. Han kjøpte gården Gipsund i Rygge i 1809 og flyttet dit. Han hadde store lån hos David Chrystie som sier at han ikke kunne redde ham uten å tape 11000 spd. David Chrystie hadde også store problemer med å redde sin bror Andreas og hans sønn Hans Chrystie uten og selv gå konkurs. Andreas Chrystie måtte overføre alle sine eiendommer til David og fikk bare beholde Reier gård på Jeløy. Hans Mathiesen mistet alt han eide uten gården Gipsund og døde på Gipsund 8. november 1824 og ble begravet på familiens regning.

Høstegården ble i 1811 solgt til skipskaptein Andreas Riis som hadde gården i 50 år. Til gården hørte også 2 store urtehager. En på søndre side av gården og en på østre side som da var på den andre siden av Kongensgate. Riis leide ut til handelsvirksomhet i gården så lenge han hadde gården. Han leide ut til bl.a. til kjøpmennene Carl Hartmann, Carl Stoltenberg, M. Lonnevig, B.M. Gjertsen, A. Botner og L. Gleditsch.

I hans familie var gården til 1861 da den ble solgt på auksjon etter enken til kirkeverge C. Anker som leder for en fond «Det Ankerske Broderbørns og Decendenters Midler». I 1862 solgte Anker på fondets vegne gården til apoteker A. Logn.

«Det Ankerske Broderbørns og Decendenters Midler» er et fond som ble opprettet i 1806 av rest av Bernt Ankers midler. Det eksisterer i dag som et fond til utdannelse av medlemmer av Ankerslekten.

 Logn innredet den til apotek. Han hadde kjøpt det gamle apoteket i Kongensgate 11 hvor det hadde vært siden 1736. Han solgte sitt apotek og gården i 1881 til Ole F. Bruun.

Høstegården4.jpg

Høstegården er midt på bildet og var den eneste som ikke brant opp øverst i Kongensgate i bybrannen i 1881. De 2 pipene som står igjen til høyre på bildet i forgrunnen er restene etter gården Pølsebroen, senere Vogtsgate, 19 (Håndverkeren).

Apoteker Bruun hadde ikke gården lenge og solgte den allerede i 1882 til distriktslege Jacob Ude Høst. Bruun hadde kjøpt tomten etter den nedbrente gården Kongensgate 22 hvor han bygde den fine murbygningen som i dag kalles «Elefantapoteket» Høst bodde i gården til sin død i 1918 og den fikk navnet «Høstegården» etter ham.

I 1915 solgte han gården til grosserer C. Magnussen som bare hadde den til 1917 da vognmann Oscar Høiaas overtok gården sammen med den tilhørende gården Vogtsgt. 21a.

Oscar Høiaas hadde sin vognmannsforretning. Oscar Høiaas hadde i 1914 kjøpt drosjebevillingen til Hans Christian Ombustvedt og flyttet denne virksomheten til Kongensgate 27.

På 1700 tallet var det vanlig at flere av gårdene øverst i Kongensgate også eide på den andre siden av gaten ut mot Vansjø. Slik var det både med Kongensgt. 25 og 27. I en kartforretning i 1920 ble det bestemt at den delen som lå på østsiden av Kongensgate, som var på 1454 kvm skulle være Kongensgt. 41, forandret til nr 36a. og den delen som lå på vestsiden av gaten som var på 1653 kvm, skulle være Kongensgate. 27. I 1921 begjærte eieren om å slå sammen Kongensgt. 27 og Vogtsgate 21a til en eiendom, Kongensgt. 27. Dette ble innvilget.

I 1924 solgte Oscar Høiaas sin eiendom til brødrene Johan og Lauritz Olsen. De hadde bare gården til 1928 da Oscar Onsaker ble eier.

Oscar Onsaker som var drosjeeier og sammen med broren startet de Onsakers Rutebilsentral A/S og fikk i 1926 bevilling på rutene Moss - Kambo, Moss – Son og Moss – Rygge. Dette firma gikk inn i det nye selskapet Moss og Omlands Bilruter i 1954.

 

14. mars 1946 forteller Moss Avis at Høstegården skal rives og det skal bygges et nytt forretningsbygg med 6 forretninger og 18 leiligheter.

Utgravingen av tomten skjedde med gravemaskin og det var første gang en slik var i bruk i Moss i utgraving for bolighus. 6 – 7 lastebiler kjørte all massen bort på Myra. På en uke hadde de kjørt bort 1500 kubikkmeter jord og sand. Dette tilsvarte det 35 til 40 arbeidere hadde greid. Utgravingen gikk veldig fort men de fikk et stort problem da det viste seg at kloakken i gaten lå alt for grunt. Grunnen besto av «flomsand» og for å komme ned til fjell måtte de støpe 16 betongpillarer som måtte armeres fast til fjellet som skrånet ned mot Vansjø.

5. august 1946 interjuvet Moss Avis byggherren Oscar Onsaker og entrepenøren, Brdr. Peterson på tomten. De forteller at forskalingen til grunnmuren er i full gang og bygget skulle være klart til årsskiftet men på grunn av problemer med kloakken i Kongensgate som ligger for høyt vil det nok bli noe senere. Kommunen senket kloakken i gaten. Denne hadde vært et problem før når det var mye nedbør. I 1947 var bygget ferdig og Brynildsen kunne flytte Fordforretningen inn i nybygget.

Thorvald Brynildsen hadde sin Fordforretning i Høstegården fra 1925. Senere gikk forretningen over til sønnen Bjørn Brynildsen. De flyttet også forretningen over i den nye bygningen hvor de var i mange til lokalene ble for små for dem. Fordforretningen før nybyggingen i det nordre enden av gården, senere i hjørnet på Kongensgate og Vogtsgate. De hadde også sitt bilverksted og lakkeringsverksted i bakgården.  Mot Kongensgate hadde Johannes Skaarnes sin jernvare og sykkelbutikk i mange år. Senere kom Johannes Bjerkes forretning for landbruksmaskiner der.

Eierforhold

 

1765

Branntakst 1765. matr. 134. Eier og beboer er Just Herman Gude.

1.En hovedbygning med 5 over og underværelser                                                takst 620 rd.

2.En sidebygning av reisverk med 2 vedskur                                                                  30 rd.

3.En bygning på østre side med for gårdskar?, ny                                                         540 rd.

4.En ny tverrbygning med stall og fehus                                                                       200 rd.

5.En ny tverrbygning med 2 boder og 3 overværelser                                                  270 rd.

6.En bygning på nordre side med stall, fehus og bryggerhus                                       160 rd.

7.Et lite vognskur på søndre side                                                                                    30 rd.

8.Et ditto i gården på østre side med fehus                                                                     50 rd.

Til sammen                                                                                                                  1900 rd.

Taksten viser det var mange gode bygninger på eiendommen.

Ved taksten i 1767 er bygningene mer påkostet og taksten er nå 2160 rd.

 

1767

I 1767 var dette den tredje dyreste eiendommen i Moss. Bare M. Sannes gård Henrich Gernersgt.4 og Kongensgt. 15, Bankbygningen var hadde høyere takst.

 

1777

Branntakst 1777. Kongensgt. 136. Just Gude er eier og beboer.

 1. En tverrbygning med 10 under og overværelser                                               1500 rd.

 2. En sidebygning eller stolpebod  på nordre kant, oppsatt av nytt

tømmer med 3 høyloft                                                                                                 200 rd.

 1. En tverrbygning med stall, forhus og høyloft                                                      180 rd.

 2. En ditto bygning med 2 boder og 3 overværelser                                                200 rd.

 3. En ditto bygning på nordre side med stall, forhus og vedskur                              50 rd.

 4. Et hus av bindingsverk på søndre side i gården med for eller matrialhus             20 rd.

 5. En vognremisse på søndre side                                                                            160 rd.

 6. En sjøbod ved Sr. Kierelulfs iboende gård med 3 etasjer og 1 skur                     250 rd.

 7. Et likedan på østre side med 6 over og underrom                                                100 rd.

Takst til sammen                                                                                                        2660 rd.

Den store vinkelgården må være bygd mellom 1767 og 1777 men det ikke er noen merknader i branntakstene mellom 1767 og 1777 som er vanlig ved om eller nybygging. Gården fikk en meget fin inngangsdør i rokokkostil ganske lik den som er i Maxegården. Just Gude hadde også kjøpt 2 sjøboder ned ved Mossesundet i samme tidsrommet.

Høstegården5.jpg

Kart fra 1842. Matr. 115 Høstegården på hjørnet mellom Kongensgate og Bakkegaten som gikk i en stor bue. Denne ble senere rettet og omdøpt til Vogtsgate. På 1700tallet gikk Vansjø helt bort til eiendommen matr. 213, Pølsebroen. Denne ble tidlig på 1800 taller delt.  Den søndre delen ble til det det senere Flemminghjørnet og den nordre delen til Vogtsgate 19 Håndverkeren. I dag er denne midt i rundkjøringen der.

1787

Branntakst 1787. Kongensgt. nr. 136. Eier og beboer Just Gude.

1.En vinkelbygning mot 2 gater av tømmer, bordkledd og malt samt teglsten på taket. Under bygningen er 2 store gode bjelkekjellere. 1 etasje med rommelig loft og 8 underværelser, en stor krambod med sin innredning, foruten et kjøkken med stor skorsten og en innmuret kobberbryggekjele. Det er 24 fag vinduer og 4 treetasje og 2 enkle jernkakkelovner.

Taksert                                                                                                                                                                    1500 rd.

2. En tømmerbygning på søndre kant i gården, bordkledd og malt med teglsten på taket. Innredet til stall og forhus for 8 kuer og 3 hester og et rom for tobakkspresse. Over er et rommelig furageloft.                                                                                                                                                                                                                                                        200 rd.

3. En tømmerbygning på vestre ende. Nybygd av tømmer, bordkledd, malt og teglbelagt. 2 etasjer høy og innredet til pakkbod og 2 pakkloft og et lite værelse over gårdens portrom med 1 enkel jernkakkelovn. Under huset er 2 bjelkekjellere.                                                                                                                                                            150 rd.

4. En tømmerbygning i 2 etasjer med bordkledning, malt og teglsten på taket med saltbod og 2 værelser over. Den har 3 fag vinduer og en enkel jernkakkelovn                                                                                                                     150 rd.

5. En stolpebordbygning av tømmer på den nordre kant av gården østre portrom. 3 høyloft og teglbelagt tak og et stort loftrom.                                                                                                                                                                      200 rd.

6. Et av bindingsverk, bordkledd med teglsten på søndre side av såkalte glassmestergate, like ovenfor denne gårds ? bygning. Brukes som kålhus, hage og materialhus                                                                                                     20 rd.

7. Et bordkledd bindingsverkshus med teglsten på den nederste ende av forestående. Innredet til vognremisse.                                                                                                                                                                                                     120 rd.

8. En til denne gård tilhørende 2 sjøboder som i mange år tilhørte nr. 109 ved Mossesundet og lå ved Madame Kierulfs gård. Av tømmer i 2 etasjer, teglbelagt og med 2 kornrom. Er gammel og bristfeldig.                                                                                                                                                                                                                                            150 rd.

9. En likedan mindre sjøbod innenfor på stranden med 4 over og underrom.                                                           80 rd.

Til sammen                                                                                                                                                            2.570 rd.   

 

1797

Branntakst 1797.

Kongens gt. 124, før nr. 136. Eier og beboer er Kjøpmann Albert Gude.

 1. Som i 1787                                                                                                                                   1500 rd.

 2. Nå er det 3 tobakkspresser der, samt stall og fehus med forloft over og under bygningen er det en gjødselkjeller                                                                                                                                                                500 rd.

 3. Noe forbedret                                                                                                                                  200 rd.

 4. Forbedret                                                                                                                                         120 rd.

 5. En tømret stolpebod med tegltak i 2 etasjer med 6 store loftrom                                                   300 rd.

 6. Bakenfor siste bygning, tvers overfor Bachegaten en bygning av bindingverk og bord med halmtak, teglbelagt og brukt til materialhus                                                                                                                         10 rd.

 7. Som før                                                                                                                                           150 rd.

Til sammen                                                                                                                                          2860 rd.         

1801

Ved folketellingen i 1801 bor disse i gården

Albert Gude                           kjøpmann                    33 år

Anna Lucie Lange                  kone                            24 år

Hans Mathiesen                      kjøpmannskar             24 år

Friderich Fischer                    kjøpmannsdreng         15 år    jeger

Lars Friderichsen                    logerende                    27 år

Inger Johanne Holt                 tjenestepike                23 år

Anna Maria Johannesdtr.       tjenestepike                 24år

Albert Angell                         logerende                    58 år  

 

1801

Skjøte av 22. mai 1801 fra Ursula Gude til kjøpmann Hans Mathiesen .

 

1808

Ved bybrannen i 1808 fikk eiendommen veldig små skader. Hovedhuset fikk skader for 50 rd. og på stakittgjerde og plankeverk 150 rd.

 

1811

Skjøte av 11-2-1811 fra grosserer Hans Mathiesen til skipper Andreas Riis for 18.000 rd. Datert 18-2-1811. Salget innbefattet gården matr. nr. 124 med alle tilhørende bygninger med alt naglefaste innretninger og inventar inkludert 11 jernkakkelovner.

 

 

1861

Auksjonsskjøte av 21. desember, t.l. 25. desember 1861 til kirkeverge Anker for 1251 sp. Med matr. 116 og 299.

Høstegården6.jpg

Høstegården etter nybyggingen i 1946 med Fordforretningen på hjørnet. Tomten til Essostasjonen tvers over gaten tilhørte opprinnelig Høstegården.

1862

Skjøte av 21. desember, t.l. 25. desember 1861fra C. Anker som bestyrer for det det Ankerske Brodersbørns og Decendenters Midler til apoteker A. Logn på denne gård matr. 115, 116 og 297 for 1700 sp.

 

1881

Kjøpekontrakt datert 22 og t.l. 27. juni 1881 hvorved apoteker Logn selger til O. Brun matr. 115 og 116, samt sitt apotekerprivilegium for kr. 125.000.- (Noen betingelser om matr. 297) datert 28-6-1881)

 

1881

Skjøte fra apoteker Logn til apoteker O.Brun på matr. 115 og 116 for kr. 15.000. Datert 23-9-1881.

Høstegården7.jpg

Fords bilverksted i bakgården på 1930tallet.

1882

Skjøte av 23. mars 1882 fra apoteker Brun til distriktslege O. Høst på matr. 115 og 116 i Kongensgt. for kr. 15000,-

 

1915

Skjøte av 26-2, t.l. 2-11-1915 fra distrikstlege U. Høst til grosserer C. Magnussen for kr. 24.500.- på denne eiendom og Vogtsgt. 21a.

Høstegården8.jpg

Høstegården i 1991 (Moss Avis).

1917

Skjøte av 13-2, t-l. 16-3-1917 fra grosserer C. Magnussen til vognmann Oscar Høiaas for kr. 38.000.- på denne eiendom og Vogtsgt. 21a.

 

1920

Kartforretning av 16-2-1915, t.l. 26-3-1920 hvor denne eiendom er delt i 2 deler, 1 del vestenfor Kongensgt. og 1 del østenfor Kongensgt. Den del som er vestenfor Kongensgt er på 1653m2 og er Kongensgt. 27. Den østre delen på 1454.25m2 er Kongensgt. 41, forandret 17-3-1920 til Kongensgt. 36a.

 

1920

Ved folketellingen 1920 bor disse i gården.

I leilighet 1, kr. 500.- i leie pr. år.

Margrethe Munk                  f. 1862-12-12      Kristiania              Hustru

Søren Munk                         f. 1861-02-07       V. Aker                 Overlærer ved M. Høyere Almenskole,

Rolf Munk                           f. 1894-08-28       Kristiansund         Sønn

Gunnar Munk                      f. 1901-03-15       Stavanger              Sønn

Ingeborg Harestad               f. 1890-11-06       Hetland (Randaberg) Tjenestepike

I leilighet 2, kr. 500.- i leie pr. år.

Ude Jacob Høst                   f.1834-02-07      Vallø                       e.mann  fh. Distriktslege

Lorentze Høst                     f.1874-03-19       Florø                      Husbestyrinne

Fredrikke W. Andersen       f.1889-14-17       Moss Herred          Tjenestepike

I leilighet 3, kr. 120.- i leie pr. år.

Emilie Stenersen                 f.1852-07-11       Moss                      Enke       Strykerske

Lydia Stenersen                   f.1883-03-24       Moss                     Datter      Preservingsarbeiderske

Erling Kure                          f.1902-12-02       Moss                     Dattersønn

I leilighet 4, kr. 160.- i leie pr. år

Dagmar Andersen               f.1870-09-10       Drammen               ugift         Preservingarbeiderske

Solveig Andersen                f.1901-11-21       Moss                      datter        Preservingarbeidereske

I leilighet 5, kr. 96.- pr. år i leie pr. år

Hans Olai Hansen               f.1871-08-31       Våler                      husfar       Fyrbøter ved Gjærfabrikken

Mathilde Hansen                 f.1873-04-25       Eidskogen             hustru

Harriet Hansen                    f.1896-09-04       Christiania            datter

Reinert Hansen                   f.1898-05-18       Mysen                    sønn

Erling Hansen                     f.1901-09-04       Moss                      sønn

Ingeborg Hansen                 f.1906-11-27       Moss                      sønn

Aslaug Hansen                    f.1909-02-15       Moss                      sønn

I leilighet 6, kr. 120.- i leie pr. år

August Andersen                f. 1849-08-06      Svindal                  husfar        Cellulosearbeider

Marie Andersen                  f.1847-01-22       Kongsberg             hustru

Arthur Andersen                 f.1894-12-23       Moss                      sønn

Alfield Ryen                       f.1899-02-01       Moss                      pleiedatter

               

 

1921

Begjæring av 29-11-1921 om at Vogtsgt. 21a blir sammenføyet med Kongensgt. 27. Det ble gjort 26-11-1921.

 

1924

Skjøte av 30. September, t.l. 19.oktober 1924 fra Oscar Høiaas til Johan og Lauritz Olsen for kr. 58.000.-

 

1928

Skjøte av 24. oktober. t.l. 6. november 1928 fra enkemann Johan Olsen og Lauritz Olsens enke Marta til Oscar Onsaker for kr. 66.000.-

Høstegården9.jpg

1946

Skjøte av 26. september fra Oscar Onsaker til Oscar Onsaker A/S for kr. 15.000.-

 

 

Kilder:

Branntakster for Moss

Moss by panteregister

Moss by pantebøker

Folketellinger

Moss Avis

bottom of page